Доставки за: Варна 0700 14 140
Свали новото KFC приложение:
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА И ПРОДАЖБИ ПРЕЗ САЙТА KFC VARNA

Общите условия за осъществяване на онлайн поръчки през сайта KFC VARNA уреждат реда, начина и условията за извършване на покупко-продажби на предлаганите продукти в www.kfcvarna.bg – сайт, собственост АмРест ЕООД.

Общите условия регламентират условията и реда за сключване на договор за покупко-продажба между KFC Varna и ПОТРЕБИТЕЛИ. KFC Varna предоставя на потребителите възможност да закупуват предлаганите в сайта находящ се на адрес www.kfcvarna.bg ястия и продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия.

Потребителят може да извършва валидни заявки за доставка на предлаганите в сайта ястия и продукти след регистрация и изразяване на съгласие с Общите условия, с което се счита за обвързан с техните клаузи и приема техното спазване. KFC Varna си запазва правото да променя общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си www.kfcvarna.bg

Предлаганите от KFC Varna ястия са хранителни продукти. Всеки от изброените продукти се описва с основните си характеристики и продажна цена.

ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ е лице, което е направило регистрация в www.kfcvarna.bg и е изразило съгласило с Oбщите условия. KFC Varna си запазва правото да отказва обслужване на Потребители които не спазват настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯТА вкючва предоставяне на данни - име и фамилия, телефон и адрес, вписани от потребителя при регистрацията му и съхранявани от KFC Varna за целите на обслужване на поръчките. Потребителят може сам да разглежда и по всяко време да редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са достоверни, пълни и точни. В случай, че Потребителят предостави неверни или неактуални данни, KFC Varna може да прекрати регистрацията му. Потребителят сам носи отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – Чрез отметка "Съгласен съм с общите условия на KFC", потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Поръчка на продукт от сайта на KFC Varna се заявява чрез извършване на следните действия: избор на продукт и количество, въвеждане и/или избор на данни за доставка. Заявката за поръчка на ястия и продукти през www.kfcvarna.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Изпрати" в страницата "Преглед на поръчка", която се достъпва от бутон „продължи” в горния десен ъгъл на екрана.

Заявката за поръчка се приема от KFC Varna в момента, в който Потребителят кликне на бутон "Изпрати" в страницата "Преглед на поръчка" и след това види страница, на която е изписано "Твоята поръчка е изпратена успешно" с основни данни за поръчката - крайна сума и адрес на доставка.
При изпращане на поръчка за първи път е възможно диспечер да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за връзка, за да може да потвърди поръчката си и посочения адрес на доставка.


Поръчаните ястия и продукти се доставят подходящо опаковани, съобразно вида си.

ДОСТАВЕНАТА ПОРЪЧКА се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. В случай, че Потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката, KFC Varna се освобождава от задължението си да достави поръчката.

Всички цени на ястия и продукти във KFC Varna са в български левa, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Крайната сума на поръчката се състои от сбора на сумите на поръчаните ястия и продукти и на сумата на доставка. Сумата на доставка е 2.99 лв (3.99 лв за нощни доставки между 22:00 и 22:00 часа) с включен ДДС. Потребителят е длъжен да заплати крайната сума на поръчката в момента на нейното доставяне.

Потребителят има право да откаже приемане на поръчката и нейното заплащане в случай че е нарушена целостта на опаковките на поръчаните ястия и продукти, или ако ястията и продуктите или тяхното съдържание не отговарят на поръчаните от Потребителя и това може да бъде установено чрез обикновен преглед.

KFC Varna се задължава да изпълнява изпратените от Потребителите поръчки качествено и в обявения на страниците на www.kfcvarna.bg актуален срок за доставка, видим в горния десен ъгъл на екрана. KFC Varna се задължава доставените ястия и продукти да съответстват качествено и количествено на поръчаните от Потребителя съответни ястия и продукти в сайта www.kfcvarna.bg

KFC Varna полага грижа информацията в www.kfcvarna.bg да се поддържа актуална, без да гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

KFC Varna не гарантира, че достъпът до сайта www.kfcvarna.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята KFC Varna. KFC Varna не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.kfcvarna.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на изпратените от Потребители онлайн поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на KFC Varna.

KFC Varna си запазва правото да променя работното си време ежедневно, в зависимост от фактори, които биха повлияли негативно на качеството на предлаганата услуга.

Потребителят е длъжен да обезщети KFC Varna за всички вреди и разходи, възникнали във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети KFC Varna и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.